فعالیت براى آزادى طیب


1934 بازدید

فعالیت براى آزادى طیب


اخیرا عده‏اى در جنوب شهر شروع به تهیه طومارى به نفع طیب که در دادگاه نظامى محکوم به اعدام گردیده است نموده‏اند تا به پیشگاه اعلیحضرت همایونى تقدیم نموده و با یادآورى خدمات گذشته وى استدعاى بخشایش وى را بنمایند و در میان دوستان وى شایع است که تیمسار نصیرى قبل از مسافرت به خارج از ایران از اعلیحضرت استدعاى بخشش طیب را نموده است وطرفداران مشارالیه نسبت به این وعده تیمسار نصیرى امیدوارى زیادى دارند.