تشکیل شورای انقلاب


2727 بازدید

تشکیل شورای انقلاب
علت مسافرت داریوش فروهر به پاریس و ناراحتى روحانیون از عدم عضویت در شوراى انقلاب آیت‏ الله خمینىبرابر برخى اطلاعات رسیده، علت اینکه داریوش فروهر به پاریس مسافرت کرد، این بود که تا با ملاقات و مذاکره با آیت‏ الله خمینى بتواند نام خود و کریم سنجابى را در لیست اعضاء شوراى انقلاب آیت‏ الله خمینى قرار دهد.

ضمنا عنوان شده چون نام هیچیک از روحانیون در شوراى انقلاب اسلامى آیت ‏الله خمینى نیست، لذا روحانیون بشدت از این موضوع ناراحت شده ‏اند.1ارزیابى خبر : خبر بصورت فوق صحت دارد.1ـ هسته اولیه شوراى انقلاب از آقایان مطهرى، هاشمى رفسنجانى، باهنر، بهشتى و موسوى اردبیلى تشکیل شده بود که همگى از روحانیان بودند. منبع ساواک بخش اخیر این خبر را با بى ‏اطلاعى تنظیم کرده است.