ایشان [امام خمینی ]رهبری مملکت را بعهده بگیرد


2177 بازدید

ایشان [امام خمینی ]رهبری مملکت را بعهده بگیرد
شماره : 1672 ـ 03 ـ 205 ـ 430

از: اداره دوم اطلاعات و ضد اطلاعات ـ 33 د

به: تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشوربرابر خبر واصله :

در تاریخ 6/11/2536 که آقایان گلپایگانى و شریعتمدارى در مسجد اعظم حضرت آیت‏اله بروجردى در شهرستان قم صحبت میکردند آقاى گلپایگانى در حالیکه روى سخنش با دولت بود مطالبى بشرح زیر اظهار داشته است:

1ـ اگر دولت بخواهد لایحه‏اى را تصویب نماید و بمورد اجرا درآید بدون تأیید مراجع تقلید دین این قانون بى‏اساس و خود بخود از اعتبار ساقط است و رئیس مملکت از مقامش عزل خواهد بود.

2ـ آنانکه در ماجراى قم شرکت داشته‏اند و مبادرت به کشتن عده‏اى نموده‏اند باید در انظار محاکمه علنى شوند و اعدام گردند.

3ـ یک مشت نیروى جلاد خانه به خانه این مردم بى پناه را به مسلسل مى‏بندند.

4ـ دولت باید آقاى خمینى را احضار و ایشان رهبر مملکت را بعهده بگیرد.

ارزیابى خبر : قابل بررسى است.