تسلیم پیام شمس پهلوی به شیخ راشد


2866 بازدید

تسلیم پیام شمس پهلوی به شیخ راشد
سناتور عباس مسعودی ـ پیام شمس پهلوی را به شیخ راشد، حکمران دوبی تسلیم می‌کند.