دستخط آیت الله شهید مدرس به حسین پیرنیا رئیس وقت مجلس شورا ی ملی جهت استیضاح دولت


4633 بازدید

دستخط  آیت الله شهید مدرس به حسین پیرنیا رئیس وقت مجلس شورا ی ملی جهت استیضاح دولت
دستخط آیت الله شهید مدرس به حسین پیرنیا (مؤتمن‌الملک) رئیس وقت مجلس شورای ملی در 23 شوال سال 1341 هجری قمری(19خرداد 1302 خورشیدی)در این دست خط درخواست استیضاح سیاست خارجی دولت وقت به ریاست حسن مستوفی الممالک ارائه شده است . در این یاداشت مخاطب اصلی استیضاح مدرس محمد علی فروغی بود که در آن زمان وزیر امور خارجه بود . جالب آنکه پنج روز بعد نخست وزیر مستوفی الممالک استعفاء می دهد و بجای او حسن پیرنیا (مشیرالدوله) برادر رئیس وقت مجلس به عنوان نخست وزیر معرفی می شود. اما عمر کابینه او کمتر از پنج ماه بود. به همین دلیل این کابینه مشیرالدوله در تاریخ به عنوان "کابینه محلل" معروف گشت. زیرا در سوم آبان 1302 خورشیدی پس از برکناری مشیر الدوله ، در اجرای دومین مرحله از کودتای انگلیسی ، رضاخان مقام نخست وزیری ایران را بدست می آورد.

متن دست خط شهید مدرس:

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی شید الله ارکانه[خدا پایه های آنرا استوار سازد] اینجانب ازرویه دولت در سیاست خارجی استیضاح دارم به تاریخ 23 شهر [ماه]شوال 1341

مدرس

در جلسه صبح شنبه 19جوزا [خرداد] 1302 قرائت شد .