روزنامه اطلاعات؛ 19 فروردین 1359


2476 بازدید

روزنامه اطلاعات؛ 19 فروردین 1359


- قطع کامل روابط ایران با امریکا

- گروگانها در اختیار دانشجویان باقی می‌مانند

- قطع رابطه با امریکا آرزوی ملت بود