بر سر زبانها!


1993 بازدید

مجله گزارش تاریخ
به: 322
تاریخ: 4/11/47
از: 340
شماره: 175
طبق اطلاع آقای عبدالعظیم ولیان تلاش زیادی می‌نماید که خود را سر زبانها بیاندازد و می‌گوید باید طوری باشد که هر روز شاهنشاه نام مرا به یک ترتیبی بشنود و اخیراً نیز وسیله عوامل خویش که در اصلاحات ارضی دارد شایع نموده که نخست‌وزیر خواهد شد.


بر سر زبانها!