پایان خروج اتباع شوروی از ایران


2056 بازدید

پایان خروج اتباع شوروی از ایران
درباره: شعارنویسى و نقش کاریکاتورهاى زننده در معابراخیرا عوامل منحرف و مخالف اقدام به نوشتن شعارهاى مضره «مرگ بر... و نقاشى کاریکاتورهائى از... و نوشتن مطالب زننده در زیر آن کاریکاتورها در معابر مختلف شهر نموده که با توجه به تبلیغات مضره ضد رژیم باعث نگرانى وتشویش مردم وطن‏پرست و طرفدار رژیم شده و ادامه آن باعث تضعیف روحیه وطن‏پرستان خواهد شد ضمن آنکه بقرار آخرین خبر رسیده روز جارى در کوچه حاج فارسى خیابان شهناز روبروى بانکملى یکى از این کاریکاتورها مشاهده گردیده. خواهشمند است دستور فرمائید بنحو مقتضى نسبت بجلوگیرى از تکرار این اقدامات و محو شعارهاى نوشته شده اقدام لازم بعمل آید.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت بروجرد شفیقى

گیرنده

فرماندهى گروهان ژاندارمرى بروجرد جهت آگاهى و اقدام لازم ضمنا در دهات قپان و رى و اطراف آن نمونه چنین شعارهائى دیده شده است.

ریاست سازمان اطلاعات و امنیت لرستان جهت استحضار ضمنا عوامل گزارش دهنده مترصد شناسائى عاملین این اقدامات میباشند که بهر صورت چنانچه پلیس بتواند یک تسلط کامل از نظر گشت‏زنى و مراتب در شهر بوجود آورد مسلما این کارها که بعضى از آنها مدت قابل توجهى نیز وقت میخواهد تکرار نخواهد شد و یا در صورت اقدام عاملین آن دستگیر میگردند.

شعارنویس بایگانى شود.

* بنا به گفته منابع خبرى امروز (3/10/57) دولت اتحاد جماهیر شوروى خارج کردن خانواده اتباع خود را از ایران که چهار هزار نفر برآورد مى‏شد، به پایان رساند. (بولتن محرمانه خبرگزارى پارس، ش 279، ص17)