شهید رجایی در شورای امنیت سازمان ملل


1927 بازدید

شهید رجایی در شورای امنیت سازمان ملل26 مهرماه ۱۳۵۹