هشدار به طلاب راجع به فعالیتهای یهودیان و بیگانگان در کشور بر ضد دین اسلام


1516 بازدید

هشدار به طلاب راجع به فعالیتهای یهودیان و بیگانگان در کشور بر ضد دین اسلام
موضوع : بیانات آیت‏ اللّه‏ گلپایگانىشماره : 25991/20 الف تاریخ 13/10/44

گیرنده : تیمسار ریاست ساواک ـ مدیریت کل

اداره سوم 316

فرستنده : ساواک استان مرکز

ساواک قم گزارش مى‏نماید.

ساعت 9 صبح روز 24/9/44 آیت‏اللّه‏ گلپایگانى در مسجد اعظم قم ضمن تدریس به طلاب اظهار داشته است آقایان طلاب ملاحظه گردید که براى مرض شبه وبا چقدر تبلیغ نمودند در حال حاضر یهودیها و اجنبى‏ها وسایل ضد دین اسلام را فراهم ساخته‏اند و براى مبارزه و جلوگیرى از پیشرفت اسلام تا چه حد فعالیت مى‏کنند وظیفه شماست که براى خنثى نمودن فعالیت آنان و تبلیغ دین خود بهر نحوى که شده کوشش کنید زیرا اگر خداى نکرده روزى گفتند که مجتهد و عالم نباشد آن وقت تکلیف مردم و دین چه خواهد شد دین ما تاکنون محفوظ مانده بایستى کارى کنیم که در زمان ما هم محفوظ بماند. ماه رمضان در پیش است و باید از این ماه مخصوصا شبهاى احیا خود را براى تبلیغ آماده نمائید.

به جاى رئیس ساواک استان مرکز ـ نواب

آقاى صالحى بهره‏بردارى شود 14/10/44

بایگانى شود ـ صالحى 15/10/44