وزیر جنگ کابینه منصور، بهایی است


2063 بازدیداسداللّه‏ صنیعى وزیر جنگ خیلى محرمانه

سپهبد اسداللّه‏ صنیعى، وزیر جنگ در کابینه حسنعلى منصور در 7 مارس 1964، از سال 1961 در این

وزارتخانه خدمت نموده است. او در کابینه تشکیل شده اسداللّه‏ علم در اکتبر 1963 به‏عنوان وزیر جنگ

خدمت نمود.

صنیعى یک افسر ارتش ایران، در سال 1962 به ارتش پیوست، و داراى مشاغل و مسئولیت‏هاى

متعددى بوده است. او فارغ‏التحصیل دانشکده نظامى عمومى (1931)، رئیس قبلى لشکر یکم رکن سه

(38 ـ 1937) و دوبار ریاست ستاد (52 ـ 1951 و 56 ـ 1955) بوده است. از 1953 تا 1955 صنیعى

معاون ادارى وزیر جنگ بود. پس از ارتقاء به درجه سرلشکرى در 1957، او به‏عنوان عضو هیئت مدیره

اداره تدارکات انتخاب شد. او براى مدت کمى در 1960 به دلیل نادانسته‏اى بازنشسته شد. در مارس

1961، تیمسار صنیعى معاون دائمى وزیر در امور ادارى وزارت جنگ شد. او در 1963 جانشین وزیر

گردید و به درجه سپهبدى ارتقا یافت.

صنیعى در 1906 در تهران متولد شد. در 1946 با توران پروین ازدواج نمود، آنها یک پسر 15 ساله و

دو دختر 17 و 13 ساله دارند. علاوه بر انتصابات متعدد در ارتش، صنیعى به‏عنوان عضو هیئت خزانه‏دارى

بانک سپه در تهران از 1945 تا 1947 خدمت نمود. او براى بازدید رسمى 21 روزه از ایالات متحده در

1956 براى توجیه و بازدید از تأسیسات ستادها انتخاب شد.

صنیعى کمى فرانسه و انگلیسى صحبت مى‏کند، او حدود 5 فوت و 8 اینچ قد و موها و چشمان قهوه‏اى

دارد. او بهائى است. وزیر، اقوامى در ایالات متحده دارد.22 آوریل 1964 ـ 2/2/43از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسی در تهران – کتاب هشتم