مقاصد سودجودیانه آقای نخست‌وزیر


2036 بازدید

مقاصد سودجودیانه آقای نخست‌وزیر


شماره: 80318/20 هـ 25 تاریخ: 23/2/48

خرید زمین وسیله نخست‌وزیر

زمستان سال قبل آقای امیرعباس هویدا از بی‌اطلاعی کدخدای لواسانات استفاده نموده و با اطلاع از وضع جاده و شهرسازی در لواسان اقدام به خرید 20 هزار متر مربعی زمین از قرار متر مربعی 600 ریال از نامبرده نموده است. بعداً که کدخدای مزبور از وضع شهرسازی در لواسان مطلع شده بسیار ناراحت [شده] و نسبت به مقامات توهین و ناسزاگویی نموده است و به قرار اطلاع، زمین مزبور در نقشه شهرسازی حاشیه جاده 45 متری واقع که البته مردم عادی از آن بی‌اطلاع بوده و مقامات اطلاع داشته‌اند.

نظریه شنبه: آقای نخست‌وزیر با اطلاع واثق به ارزش این زمین به علت گذشتن جاده 45 متری در‌ آینده از کنارش مبادرت به خرید آن نموده اکنون اهالی ده بخصوص کدخدای لواسانات که فروشنده زمین بوده است پی به مقاصد سودجویانه آقای نخست‌وزیر که نماینده شخص اول مملکت است برده و انعکاس بدی موضوع در محل داشته است.

نظریه یکشنبه: موضوع قابل توجه و بررسی و رسیدگی است. اکرام

نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است.

نظریه جمعه: تصور نمی‌رود خبر صحیح باشد معهذا به ساواک منطقه اعلام گردیده تا در این مورد به طور غیرمحسوس تحقیق ضمن کسب اطلاعات بیشتر چگونگی را گزارش نمایند. آراسته