آزادی عقیده!


1930 بازدید

آزادی عقیده!
آقای مهندس والا نماینده مجلس شورای ملی اظهار داشته که سازمان اطلاعات و امنیت او و آقای گودرزی را احضار کرده و از آن دو نفر تعهد گرفته است که در مجلس با اعتبارنامه وکلا مخالفت نکنند. سپس افزوده در این مجلس هیچ‌کس جرأت اظهار عقیده و صحبت کردن هم ندارد.