تصویر قرارداد استقراض 2 میلیون لیره از انگلستان بر اساس پیمان 1919


1681 بازدید

تصویر قرارداد استقراض 2 میلیون لیره از انگلستان
بر اساس پیمان 1919