تجلیل آیت الله فلسفی از آیت الله بروجردی


1491 بازدید

تجلیل آیت الله فلسفی از آیت الله بروجردی
موضوع: سخنرانى فلسفى

به : 20/ه (بخش امور اجتماعى) تاریخ 27/6/45

از : 20/ه شماره : 1215/20 جساعت 1930 روز 26/6/45 فلسفى واعظ در مسجد امام حسین واقع در میدان شهناز بمنبر رفت ابتداء درباره زندگى مورچگان و اینکه دانشمندان در مورد زندگى با عظمت آنها چندین هزار جلد کتاب نوشته‏اند مفصلاً صحبت نمود و در خاتمه سخنرانى خود گفت مرحوم آیت الله بروجردى پیشواى مسلمانان جهان زندگى خیلى مختصر داشت و اضافه نمود این مرد بزرگ که شهرتش عالمگیر شده بود در خانه‏اى که سه و چهار اطاق بیشتر نداشت زندگى میکرد. پس از آن خطاب بحضـار گفـت مسلمانـان آگاه باشید پیشواى ماکاخ نداشت ولـى بر عالمـى حکومـت میکرد و در حال حاضر عده‏اى از روحانیون نیز چنین زندگى را دارند

پس‏از مرگ آیت‏الله بروجردى رئیس خبرنگارى آمریکا بایران آمد تا گزارش درباره زندگى او تهیه نماید ولى با زندگى خیلى خلاصه آن مرحوم مصادف شد.

سخنان نامبرده در ساعت 2120 خاتمه پذیرفت تعداد جمعیت در حدود 2000 نفر بودند.

27/6/45 بخش امور اجتماعى