دردسر کاخ والاحضرت در مازندران


1390 بازدید

دردسر کاخ والاحضرت در مازندران
به : 342

از : 20 ه 22 شماره : 62047در نزدیکى پارک جنگلى نور واقع در چند کیلومترى شهرستان نور (واقع در مازندران) والاحضرت اشرف مدت مدیدى است که مشغول ساختن کاخ جهت خودشان میباشد که مقدارى از زمینهاى کاخ مزبور در ضلع شمالى جاده و خود کاخ در ضلع جنوبى بسمت دریا میباشد و براى اینکه شمال را بجنوب متصل نمایند مدتهاى مدیدى جاده را خراب نموده‏اند و اتومبیلها مجبورند از قسمت خاکى و پر از دست‏انداز جاده حرکت نمایند و چون این وضع بیش از یکسال است که ادامه دارد باعث نارضایتى کسانیست که با اتومبیل در حرکتند بخصوص اهالى محل که مجبور هستند در روز چندین نوبت این مسیر را طى نمایند.

نظریه سه شنبه. اینجانب شخصا این مورد را مشاهده نموده و گزارش مورد تایید است.

تاکستان