دستبوسی فرح توسط حسین نصر


دستبوسی فرح توسط حسین نصر
یک روز پس از واقعه 17 شهریور، دکتر حسین نصر اولین روز کاری خود را در دفتر مخصوص فرح آغازکرد. وی پیش از این رئیس انجمن شاهنشاهی فلسفه بود.

شاه در توشیح حکم او «نظر به مراتب لیاقت و شایستگی که از جناب سیدحسین نصر مشهود گردیده» او را به «سمت رئیس دفتر مخصوص علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران» منصوب کرد.