بازدیدمحمدعلی‌کلی‌از زورخانه شعبان‌بی‌مخ


3128 بازدید

بازدیدمحمدعلی‌کلی‌از زورخانه شعبان‌بی‌مخ

«کاسیوس کلی» بوکسور سیه چرده و معروف آمریکایی پیش و پس از انقلاب اسلامی به ایران آمده بود و در دوران قهرمانی و ورزش حرفه ای نام خود را بخاطر گرویدن به دین مبین اسلام، محمدعلی گذاشت. او در سفر اول خود به تهران از زورخانه یک کودتاچی به نام شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ بازدید کرد و آنجا برای دقیقی ورزش هم کرد.


تابناک