صادق قطب‏ زاده تحسین کننده آمریکا


1607 بازدید

صادق قطب زاده

یادداشت محرمانه

از : رابرت مانتل PL/SSPتاریخ سند : 17 ژانویه 1979 ـ 27/10/57

به : آقاى هنرى پرشت NNBA/IRN

موضوع : تماس با صادق قطب‏زاده در نوامبر 1977

مى‏خواهم توجه شما را به چکیده مذاکراتى که با صادق قطب‏زاده که طبق گزارشهاى اخیر جراید

ظاهرا از دستیاران کلیدى و سخنگوى آیت‏اللّه‏ خمینى است، جلب کنم. قطب‏زاده روزى در نوامبر 1977

به من مراجعه کرده تقاضا کرد که با او نهار صرف کنیم و خود را به عنوان رئیس یک نهضت مقاومت ایرانى

که مقرش در پاریس است معرفى کرد. من از چارلى ناس که آن گاه مدیر امور ایران بود، پرسیدم که آیا او

اطلاعى درباره قطب‏زاده دارد یا خیر. ناس اطلاعى درباره قطب‏زاده یا سازمان او نداشت. من بعدا با

قطب‏زاده نهار صرف کردم. یعنى حدود دو سه هفته قبل از اینکه شاه در دسامبر 1977 از آمریکا دیدن

کند. اگر حافظه من اشتباه نکرده باشد. نکاتى که قطب‏زاده بدان اشاره کرد از این قرار بود:

او به آمریکا آمده است تا با آمریکاییهایى که چه در داخل و چه در خارج از حکومت، تا آنجایى که او

مى‏داند، با امور ایران آشنایى دارند تماس برقرار کند. (او ظاهرا با گزارش من براى کمیته روابط خارجى

مجلس سناى آمریکا تحت عنوان «فروشهاى نظامى آمریکا به ایران آشنایى داشت»).

... او و سازمانش از تحسین کنندگان آمریکا و ایده‏الهایى که آمریکا از آن دفاع مى‏کند، هستند. او به

ویژه در تأکیدى که بر روى حقوق بشر به وسیله حکومت کارتر به عمل مى‏آمد خشنود بود و فرصتى براى

خود مى‏دید تا سیاستهاى حکومت کارتر را تحت تأثیر قرار دهد. تا اینکه حکومت کارتر اشتباهات

حکومتهاى سابق را تکرار نکند. این اشتباهات عبارتند از یکسان کردن منافع آمریکا در ایران و منطقه به

عنوان اینکه این منافع مقارن و تابع نظریات، سیاستها و در واقع ادامه فرمانروایى شاه در ایران است:

... شاه در ایران مورد تنفر همگانى است و فشارهایى در سراسر جامعه ایران علیه شاه و شکل

سرکوبگر حکومت او در شرف تقویت است. علیرغم ساواک، او و سازمان او داراى تماسهاى زیرزمینى و

مخفیانه با همه سطوح جامعه ایران از جمله نظامیان است. این تماسها حاکى از آن است که شاه به طور

فزاینده‏اى فاقد محبوبیت مى‏شود و اینکه انقلابى در حال جوشش و تخمیر است.

... نظر به اینکه ایالات متحده معتقد است که منافع آن مستلزم پشتیبانى بدون قید و شرط از شاه و

سیاستهاى اوست، ایالات متحده با سرکوبگرى شاه در یک سطح قرار گرفته است. ایران و ایالات متحده

آمریکا منافع مشترک بسیارى دارند ولى ایالات متحده آمریکا هنگامى که انقلاب سر برسد زیان خواهد

دید، مگر اینکه حکومت کارتر اقداماتى براى اجتناب از هم سطح شدن با رژیم و سرکوبگرى آن به عمل

آورد.

... درباره نظامیان، ژنرالهاى درجات بالا و سایر رهبران همه از سوى شاه «خریدارى» شده‏اند، ولى

افسران جزء و درجات متوسط به نحو فزاینده‏اى از فساد و سرکوبگرى که در اطراف آنها روى مى‏دهد

منزجر هستند. هرگاه واقعه مورد نظر اتفاق بیفتد، قسمت اعظم نظامیان از مردم ایران پشتیبانى خواهند

کرد تا از زمامداران فاسد خود.

... در پایان قطب‏زاده تأکید کرد که در حکومت کارتر امیدواریهاى جدیدى از لحاظ سیاستهاى حقوق

بشر او، مى‏بیند، او اظهار امیدوارى کرد که سیاست خویشتن‏دارى از فروش اسلحه از سوى رئیس

جمهورى به اتخاذ موضع واقع‏گرایانه‏ترى نسبت به تقاضاهاى شاه که بسیارى از آنها صرفا تلف کردن

گنجهاى ایران است، منجر خواهد شد.

من مراتب فوق را به دنبال ملاقات با قطب‏زاده، با چارلى ناس در میان گذاشتم. بعدا قطب‏زاده

اطلاعاتى که به وسیله سازمان او منتشر شده بود به من داد که عبارت بود از اعلامیه 22 اوت 1978 به نام

آیت‏اللّه‏ خمینى. من همه این اطلاعات را به HA/JRدادم، که چنان که من مى‏دانم آن را به NEA/IRNو

IRN/RUNو دیگران توزیع کرد.

من بعد از این نهار و به دنبال نامه شخصى دسامبر 1977 قطب‏زاده که بازنگرى گذشته بود، دیگر

خبرى که شخص او فرستاده باشد نداشتم و این خود یک امر قابل پیش‏بینى بود.

قطب زاده یک مرد جدى به نظر مى‏رسد که با یک لحن معتدل و عاقلانه صحبت مى‏کرد. او امیدوار بود

که حکومت جدید سیاست آمریکا را نسبت به ایران تغییر خواهد داد و اگر چنین شود او از آن استقبال

خواهد کرد. او از لحاظ ایدئولوژیک ضدآمریکایى به نظر نمى‏رسید. من امیدوارم که مراتب فوق براى شما

جالب بوده و ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.جرج گریفین

از اسناد بدست امده از لانه جاسوسی امریکا در کتاب دوم