سرلشگر احمد نخجوان و سرپاس رکن الدین مختاری


3105 بازدید


سرلشگر احمد نخجوان  و سرپاس رکن الدین مختاریسرلشگر احمد نخجوان (سمت چپ) و سرپاس رکن الدین مختاری ( سمت راست)