سال نگاری اقدامات تروریستی سازمان منافقین


907 بازدید

سازمان منافقین ​پس از انقلاب نیز به شدت از فقدان پایگاه اجتماعی در کشور رنج می‌برد، برای عرض‌اندام، چاره را در تقابل با مردم و شورش در مقابل نظام دید و دست به هر جنایتی زد، به گونه‌ای که آمارهای موجود حکایت از شهادت 12هزار تن از هموطنان به دست این فرقه دارد؛ شهدایی که اکثریت آنها را مردم عادی کوچه و بازار تشکیل می‌دادند. هر چند پرداختن به همه جنایت‌های این سازمان مجالی بسیار گسترده می‌طلبد، اما در بضاعت اندک همین مجال، تاریخ‌نگاری گوشه‌ای از جنایت‌های بی‌شمار این فرقه از نظر می‌گذرد.http://ayam.jamejamonline.ir