محمدرضا پهلوی و صدام حسین در کنفرانس سران اوپک


1959 بازدید

محمدرضا پهلوی و صدام حسین در کنفرانس سران اوپک