اجتماع اعضاء جبهه ملى


1466 بازدید

اجتماع اعضاء جبهه ملى




موضوع : اجتماع اعضاء جبهه به اصطلاح ملى سابق

به : 312 تاریخ 4/3/1353

از : 20 ه 12 شماره : 16717/20 ه 12



ساعت 1300 روز 30/3/53 حسین شاه حسینى. حسین سکاکى. حسین نایب حسینى. مهدى غضنفرى. رحمانى. علیمحمدى شغل خیاط به منظور صرف ناهار در باغ شاه حسینى واقع در کرج اجتماع نمودند مهدى غضنفرى ضمن انتقاد از سیاست شوروى اظهار نمود شوروى بر خلاف انتظار به طرفدارانش توصیه نمود که جهت انتخاب والرى ژیسکاردیستن به ریاست جمهورى فرانسه فعالیت نمایند در صورتیکه فرانسوا میتران نامزد رئیس جمهورى فرانسه از کمونیست‏ها بود و افزود شوروى در همه جا اگر منافعش ایجاب کند به طرفدارانش پشت مى‏کند سپس شاه حسینى به سکاکى اظهار نمود چند روز قبل در حضور عده‏اى از سران جبهه ملى جلسه‏اى داشتیم که از فریدون مهدوى انتقاد نمودند که چرا به عضویت دولت در آمده است که با کسب اجازه از دکتر سنجابى گفتم آقاى دکتر یادتان مى‏آید که گفته بودید باید با دولتهائى که از ما نیستند قهر کرد و هیچ رابطه‏اى با آنها نداشته باشیم از مهدوى انتقاد مى‏کنید در صورتیکه تک تک شماها با دولت همکارى دارید لیکن شماها را ارزانتر خریدند و دکتر مهدوى را گرانتر و جلسه مزبور در ساعت 1500 خاتمه یافت و افراد به ترتیب تهران حرکت نمودند.

نظریه شنبه. نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه. با تایید مفاد گزارش خبر و اعمال مراقبتهاى لازم نتایج حاصله به موقع باستحضار میرسد ضمنا نسبت به شناسائى رحمانى. علیمحمدى خیاط که از دوستان غضنفرى بوده و تا بدعوت وى در جلسه شرکت مینمایند و تعیین نحوه و افکار و عقاید آنان و فعالیت احتمالیشان به نقع جبهه مزبور اقدامات مقتضى که چگونگى به موقع گزارش خواهد شد و منظور شاه حسینى از اینکه با سران جبهه ملى جلسه‏اى داشته‏اند میهمانى ناهار و در منزل عبدالحسین ثنائى در 26/2/53 مى‏باشد که به موقع گزارش شده است و شاه حسینى چنین مطالبى در حضور آنان عنوان ننموده است و صرفا به منظور بزرگ جلوه دادن خود و تثبیت موقعیت بین دوستان در اظهارت خود غلو نموده است. سیلان نظریه چهارشنبه. نظریه یکشنبه مورد تایید است. سپاهى

آقاى عباسى بهره‏بردارى فرمائید. 6/3