شاهنشاه به بی‌عرضه‌ها احترام می‌گذارند!


1476 بازدید

موضوع: اظهارات رضا راننده آقای نظام امامی درباره تغییر کابینه

ساعت 0900 روز 30/7/45 راننده نظام امانی به نام رضا به طور خصوصی اظهار می‌داشت روز قبل خانم نخست‌وزیر که به اتفاق مادرش با اتومبیل من به خیاطی می‌رفتند بین راه اظهار داشت آقای هویدا برای مدت یک ماه از شاهنشاه کسب اجازه نموده‌اند که به اتفاق به اروپا مسافرت نماییم. مادرش گفت موقع مراجعت باز هم نخست‌وزیر خواهد بود یا خیر؟ خانم نخست‌وزیر گفت مثل اینکه اگر هم باشد برای مدتی کوتاهی زیرا روزی که نخست‌وزیر مریض بود شاهنشاه به عیادتش تشریف فرما شده بودند من کم و بیش از فرمایشات شاهنشاه فهمیدم که عمر نخست‌وزیری هویدا باید نزدیک به اتمام باشد. مادرش اظهار داشت من نمی‌دانم چه بگویم نظام امامی می‌گوید با وجود اینکه آقای هویدا داماد من است ولی من در تمام عمر نخست‌وزیری از این بی‌مصرف‌تر ندیده‌ام و نمی‌دانم چرا شاهنشاه به دیدن چنین شخصی می‌آیند خانم نخست‌وزیر گفت این هم یک جورش است که شاهنشاه به اشخاص بی‌عرضه احترام می‌‌گذارد. سپس از خانم نخست‌وزیر سؤال شد تاریخ مسافرت چه وقت است؟ اظهارداشت تا پانزدهم آبان خواهیم رفت.


شاهنشاه به بی‌عرضه‌ها احترام می‌گذارند!