سوء استفاده‌های مالی جعفر شریف امامی

گزارش ساواک از اظهارات مردمی بر علیه رییس مجلس سنا


بر اساس نامه واصله به مجله ارمغان، ساواک گزارش نموده است که مهندس جعفر شریف امامی هنگامی که کارپرداز مجلس سنا بوده است با مقاطعه کار ساختمان مجلس تبانی کرده و میلیون ها تومان به جیب زده است و ...... همچنین وی از موقعیت خود در ریاست مجلس سوء استفاده نموده و از اموال آنجا جهت امور شخصی بهره برداری کرده است.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
سوء استفاده‌های مالی جعفر شریف امامی