ورود رابط موساد به تهران


2147 بازدید

ورود رابط موساد به تهران
تاریخ 13/9/39
شماره (ناخوانا)
وزارت کشور
شهربانی کل کشور (محرمانه
از اداره اقامت اتباع خارجه و گذرنامه
به وزارت امور خارجه
درباره ورود آقای ژاکوب نیمرودی تبعه دولت اسرائیل
طبق گزارش قسمت مربوطه شخص مذکور با گذرنامه شماره 178093 ـ 21/3/1960 صادره تل‌آویو بدون تحصیل روادید ورود از نمایندگان شاهنشاهی در خارجه در تاریخ 24/6/1339 با هواپیما به تهران وارد و از طرف اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران شفاهاً جهت وی تقاضای صدور پروانه اقامت گردیده است. متمنی است مقرر فرمایند ورود او را مجاز تلقی و به شهربانی کل اعلام دارند تا اقدام مقتضی معمول گردد.
از طرف رئیس شهربانی کل کشور ـ سرتیپ پایدار
به اداره گذرنامه و روادید ارسال شود
14/9