همه مقصرین توقیف...!


1834 بازدید

همه مقصرین توقیف...!
ز: 321
درباره: اظهارات حسن افتخارزاده اردبیلی
محترماً به استحضار می‌رساند:
بولتن شهربانی کل کشور حاکی بود که یک گروه 13 نفری به سرپرستی حسن افتخارزاده اردبیلی محقق دانشکده بهداشت دانشگاه تهران جهت انجام یک برنامه تحقیقاتی تحت عنوان «بررسی رابطه اقتصادی خانوار با میزان باروری آن» به روستاهای آذربایجان خاوری رفته و مشارالیه در این مسافرت بعضی از شبها برای اعضای گروه سخنرانی نموده و به آنان اظهار داشته که هدف وی و دکتر پیمان (یکی از محققین دانشکده بهداشت می‌باشد) از برنامه تحقیقاتی اثبات این نکته است که کنترل جمعیت بدون بهبود وضع اقتصادی و بالا رفتن سطح آگاهی ساکنان روستاها امکان‌پذیر نیست و انقلاب ششم بهمن نه تنها در این جهت کارآیی نداشته بلکه اوضاع را بدتر کرده است. ضمناً شخص مذکور در سخنرانیهای خود کنترل جمعیت را به منظور جلوگیری از رشد توده‌های مقاوم دانسته و از خمینی و مصدق و نهضت چریکی فلسطین و رضائی (یکی از خرابکاران معدوم) تمجید و مطالب خلاف مصالح دیگری عنوان نموده است.
اوامر جهان مطاع شاهانه در مورد بولتن مزبور چنین شرف صدور یافته بود:
«اگر صحت داشته باشد همه مقصرین توقیف و تحت تعقیب سخت قانونی قرار گیرند.»