مسجد را آتش می‌زدم


1495 بازدید

مسجد را آتش می‌زدم
موضوع: سید مهدی شاه‌آبادی
روز 18/6/35 حاج محمد علی نوریان که در تشکیل کانون حزب رستاخیز منطقه رستم‌آباد فعالیت نموده و در جلسه افتتاح آن شرکت داشته اظهار داشت: سیدمهدی شاه‌آبادی امام جماعت مسجد رستم‌آباد پایین به وی گفته است شما از موی سفید خودتان خجالت نمی‌کشید در این گونه جلسات شرکت می‌نمایید؟ حاج محمدعلی نوریان در جواب می‌گویند می‌خواستند کانون را در مسجد منعقد نمایند شاه‌آبادی اضافه کرده است چنانچه کانون در مسجد تشکیل می‌گردید مسجد را آتش می‌زدم.
نظریه شنبه ـ سید مهدی شاه‌آبادی به یک نفر دیگر که به همان مناسبت گوسفندی قربانی کرده بود سرزنش کرده که چرا این چنین کاری را نموده است.
نظریه یکشنبه ـ به گزارش شنبه اعتماد حاصل است. خاکباز.
نظریه سه‌شنبه ـ نظریه یکشنبه تأیید می‌گردد.
نظریه 20/ه‍ ش ـ نظریه سه‌شنبه مورد تأیید است.
ارسال می‌گردد. 27/6