دستور برای منع چراغانی ایام شعبانیه دراعتراض به جنایات شاه

به دستور امام خمینی چراغانی نکنید

واکنش امام خمینی درمورد وقوع جنایت شاه در شهرهای مختلف ایران


تاریخ سند: ۱ مرداد ۱۳۵۷

 

خیلی محرمانه

موضوع: محمد تقی فلسفی واعظ

در مورد چراغانی نیمه شعبان، هر شخصی چه به وسیله تلفن و چه به طور حضوری از فلسفی سؤال می‌کرد نامبرده پاسخ می‌داد طبق دستور[امام] خمینی چراغانی نکنید.


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
به دستور امام خمینی چراغانی نکنید