برقراری مجلس بزرگداشت شهدای وقایع 29 بهمن تبریز از سوی آیات ثلاثه در مسجد اعظم قم


2222 بازدید

موضوع : تظاهرات روز 3/12/36 در مسجد اعظم
از : 21 ه تاریخ 8/12/56
به : 312 شماره : 8052/21
روز چهارشنبه سوم اسفند حوزه علمیه قم بعنوان برقرارى مجلس ترحیم براى مقتولین تبریز تعطیل بود از ساعت 900 در مسجد اعظم مجلس با تلاوت آیاتى از کلام‌اله مجید شروع شد و [ناخوانا] مداح نیز طبق معمول اشعارى قرائت نمود ساعت 1030 غلامرضا گلسرخى کاشانى منبر رفته و درباره حکومت مردم بر مردم و احکام قرآن و قانون اساسى صحبت کرد و در ضمن مرتبا مردم را به آرامش دعوت میکرد جلو درب مسجد کلاً اطرافیان مراجع ایستاده بودند حاج آقا مهدى گلپایگانى و سید جواد مرعشى بمردم خوش آمد میگفتند کارگردان مجلس حاج میرزا ابوالفضل فیض مشکینى بود و همه کارها در اختیار طلاب ترک بود ترکها مجلس را کنترل میکردند این مجلس از جانب آیات ثلاثه و (شریعتمدارى ـ گلپایگانى و نجفى مرعشى) تشکیل گردیده بود و در آن کلیه روحانیون مانند سید صادق روحانى و سید محمد وحیدى میاندوآبى و شیخ مرتضى حائرى، شیخ هاشم آملى و کلیه مدرسین حوزه علمیه قم و عده‌اى از امام جماعتهاى مساجد تهران که بقم آمده بودند شرکت داشتند. و جمعیت حدود 15 هزار نفر تخمین زده میشد، در پایان سخنرانى گلسرخى مجلس ختم و جمعیت متفرق گردیدند ولى عده‌اى حدود پنجهزار نفر در صحن مسجد اعظم اجتماع کرده و تظاهرات شروع شد و شعارهاى درود بر خمینى، و تبریز خونین است [ناخوانا ]دانشگاه، مرگ بر این حکومت یزدى [شاه] جلاد است و اله‌اکبر میدادند تا ساعت 1200 تظاهرات تمام شد و از مسجد با آرامش بیرون آمدند چیزیکه در این تظاهرات جلب توجه میکرد اینکه در حدود سیصد نفر زن پوشه زده در داخل جمعیت حضور داشتند و بعضى از آنها ضبط صوت آورده بودند و صداى تظاهرکنندگان را ضبط میکردند تا آخر دسته جمعى از مسجد بیرون آمده و حدود 100 نفر آنان بطرف گذرخان حرکت کرده و نزدیک سه راه چهارمردان متفرق گردیدند و پوشه‌ها را برداشتند وقتى پوشه‌ها کنار رفت مشخص شد که همگى دختران جوانى بودند که در مدارس علمیه دخترانه قم درس میخواندند.

نظریه شنبه ـ نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه ـ مفاد گزارش صحیح است گلسرخى در این مجلس فقط از آیت‌هاى ثلاثه نام برده و هیچ اسمى از سید صادق روحانى و سایر آیات طراز دوم نبرده و همین امر موجب ناراحتى آنان گردیده و گلسرخى در خاتمه سخنان خود از قول آیات ثلاثه اظهار میدارد که این مجلس آخرین مجلس متشکله حوزه علمیه قم است و بعد از این مجلس نخواهیم داشت ضمنا در تحقیقاتیکه بعمل آمده دختران شرکت کننده در مجلس مذکور محصلین مدارس شبانه روزى دارالزهرا و مکتب توحید و مدرسه جدید آیت‌اله گلپایگانى و همچنین مدرسه دخترانه کرمانیها بوده‌اند که عده صد نفرى که بصورت دسته جمعى در خیابانها حرکت نموده‌اند شاگردان مدرسه اخیرالذکر میباشند. شراره
نظریه دوشنبه : با تایید صحت خبر و نظریه یکشنبه، ضمن انجام مراقبت‌هاى لازم در روز مذکور اتفاقى رخ نداده است. پارسا
نظریه سه‌شنبه : صحت خبر و نظریه یکشنبه کاملاً مورد تأیید بوده چگونگى عدم نام بردن روحانى بوسیله گلسرخى طى گزارش خبر جداگانه‌اى باستحضار رسیده است. رهبر
در پرونده 9292 بایگانى شود. مجتبوى 10/1/37
 

 


برقراری مجلس بزرگداشت شهدای وقایع 29 بهمن تبریز از سوی آیات ثلاثه در مسجد اعظم قم