تظاهرات خشم‌آلود ایرانیان مقیم آمریکا علیه هم‌پیمانی اسرائیل با شاه


3059 بازدید

تظاهرات خشم‌آلود ایرانیان مقیم آمریکا علیه هم‌پیمانی اسرائیل با شاه
سند زیر بیانگر ابراز خشم ایرانیان مقیم فیلادلفیا نسبت به هم‌پیمانی رژیم شاه با اسرائیل است. تظاهرات خشم‌آلود ایرانیان همزمان با سفر اسحاق رابین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا صورت گرفت.

وزارت امورخارجه ـ‌اداره اطلاعات و مطبوعات
ترجمه فارسی خبر مندرج در شماره هفتم بهمن ماه روزنامه یدیعوت اخرونوت که به نقل از خبرنگار خود در فیلادلفیا به تظاهرات عده‌ای از دانشجویان ایرانی در آن شهر بهنگام بازدید رابین نخست‌وزیر اسرائیل از طالار استقلال اشاره کرده است به ضمیمه ارسال میشود. ـ
مرتضی ـ مرتضائی
رونوشت بانضمام نسخه‌ای از ترجمه خبر مذکور جهت اداره هشتم سیاسی ارسال می‌گردد. ـ‌
مرتضی ـ‌ مرتضائی
یدیعوت اخرونوت
از گرشون یعکوبسون ـ‌خبرنگار
روزنامه در فیلادلفیا
در ستون اخبار مسافرت رابین به آمریکا
اقدامات امنیتی در شهر فیلادلفیا بسیار شدید بود و این موضوع در هر جا احساس می شد.
در تمام اماکنی که رابین بازدید میکرد مأمورین امنیتی نظم و ترتیب را حفاظت می کردند و هویت تمام افرادی را که مشکوک بنظر می رسیدند بررسی می نمودند.
در سالن استقلال هنگامیکه رابین در جوار زنگ آزادی قرار گرفت گروهی از دانشجویان ایرانی که دسته‌جمعی علیه «همکاری اسرائیل با رژیم دیکتاتوری شاهنشاه» با فریاد تظاهرات میکردند از سالن رانده شدند. با اینحال صدای آنها در حاشیه جمعیت شنیده می شد بخصوص وقتیکه ارکستر پلیس و آتش‌نشانی فیلادلفیا، نوازندگی را قطع میکرد.