شکنجه علیه طیب


1477 بازدید

شکنجه علیه طیب


اطلاعیه1ـ بین مردم شایع و گفتگو مى‏شود طیب حاج رضایى که در وقایع اخیر بازداشت گردیده در اثر شکنجه هایى که به وى داده‏اند فوت نموده است و نیز گفته مى‏شود با داروى مسموم کننده او را از بین برده‏اند.

2ـ شایع است آقاى خمینى از تمام اتهامات مبرا بوده و قریبا ضمن معذرت خواهى از زندان آزاد خواهد شد.

3ـ بین مردم گفتگو مى‏شود سازمان اطلاعات و امنیت کشور عده‏اى از بانوان و دوشیزگان را استخدام نموده و آموزش لازم به آنها مى‏دهند و در مورد لزوم جهت کسب اطلاعات خود را در اختیار مردم مى‏گذارند.

گیرنده

سازمان اطلاعات و امنیت کشور