بازدید شاه و فرح از نمایشگاه دستاوردهای کشاورزی


5207 بازدید

بازدید شاه و فرح از نمایشگاه دستاوردهای کشاورزی
1355 ـ محمد‌رضا پهلوی و همسرش در حال بازدید از غرفه‌های متعدد نمایشگاهی که به مناسبت پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی دائر شده است. در این نمایشگاه نمونه‌هائی از دستاوردهای کشاورزی و صنعتی ایران به نمایش گذارده شده است