مبادلات تجاری سری میان ایران و اسراییل


2747 بازدید

مبادلات تجاری سری میان ایران و اسراییل
شماره 980
تاریخ 20/6/1338 سفارت کبرای شاهنشاهی ایران
پیوست دارد بیروت

فوری است
وزارت امور خارجه

اخیراً در جراید اینجا مخصوصاً جراید عربی زبان اخباری راجع به مبادلات تجارتی بین ایران و اسرائیل و انعقاد قرارداد هواپیمایی بین دو کشور که بر اثر آن هواپیماهای اسرائیل از لیدا و تل آویو من‌بعد به طهران پرواز خواهند نمود منتشر شده که اینجانب از صحت و سقم آنها اطلاعی ندارد. نظر به احساسات ضداسرائیلی که در کلیه کشورهای عربی و منجمله لبنان وجود دارد خواهشمند است دستور فرمایند از وضع فعلی روابط تجارتی بین ایران و اسرائیل و مبادلاتی که عملاً بین دو کشور صورت می‌گیرد و موضوع عقد قرارداد هواپیمایی این سفارت کبری را آگاه فرمایند که چنانچه اخباری برخلاف حقیقت به منظور تهییج افکار عمومی و اعراب از طرف دشمنان ما منتشر شود فوراً در مقام تکذیب برآید.
ترجمه اخبار منتشره در جراید السیاسه والکفاح برای مزید آگاهی تقدیم می‌شود.
سفیرکبیر ـ نجم
برای تهیه پاسخ قبلاً جهت اظهارنظر به ادارات محترم امور اقتصادی و عهود [ناخوانا] حقوقی ارسال شود. 28/6
آقای دکتر گودرزی نیا ــ 28/6/1338 مذاکره فرمائید

------------------------------------------

اداره امور اقتصادی
شماره
تاریخ:
پیوست: وزارت امور خارجه

وزارت بازرگانی

طبق گزارش سفارت کبرای شاهنشاهی ایران در بیروت اخیراً جراید عربی زبان اخباری در باب مبادلات تجاری بین ایران و اسرائیل انتشار داده‌اند و سفارت کبرای نامبرده تقاضای اطلاعاتی در این باب نموده است. اینک با ارسال رونوشت گزارش سفارت کبرای بیروت و پیوست آن خواهشمند است از وضع فعلی روابط تجاری بین ایران و اسرائیل و مبادلاتی که عملاً بین دو کشور صورت می‌گیرد و اطلاعات دیگری که مورد تقاضای سفارت کبرای شاهنشاهی است وزارت امور خارجه را مطلع فرمایند تا پاسخ مقتضی داده شود.
از طرف وزیر امور خارجه
آقای دکتر مهدوی 1/7

اداره عهود فقط در قسمت هواپیمایی از اداره کل هواپیمایی راجع به نحوه ترتیب رفت و آمد هواپیماهای اسرائیل تحقیق بفرمائید.
مرکز .... 1/7