تغییر لحن مطبوعات جهان علیه رژیم شاه به خاطر سرکوب قیام ۱۵ خرداد


1396 بازدید

تغییر لحن مطبوعات جهان علیه رژیم شاه به خاطر سرکوب قیام ۱۵ خرداد
سرکوب قیام اسلامی مردم توسط حکومت شاه در 15 خرداد 1342، افکار عمومی جهان را علیه رژیم پهلوی برانگیخت. سند زیر گواه این حقیقت است.