اقدام ساواک در ایجاد شایعه در مورد آیت الله گلپایگانی


2220 بازدید

اقدام ساواک در ایجاد شایعه در مورد آیت الله گلپایگانی
سرکار سرهنگ مهرانبه : کل سوم ـ 316 تاریخ 3/4/49

قم تلگراف رمز شماره : 3593/130بطوریکه اطلاع رسید حضرت آقاى گلپایگانى براى آنکه براى خود وجهه‏اى ایجاد نماید اظهاراتى نموده است که تلگرافات را بدست من نمیرسانند شما در شهر شایع کنید بعلت آنکه گلپایگانى در این جریانات مورد توجه مردم قرار نگرفته چنین اظهاراتى براى ایجاد محبوبیت خود مینماید و این موضوع که تلگرافاتى براى ایشان شده و بدست ایشان نرسیده عارى از حقیقت و تلگرافات بیشتر براى آقاى خوانسارى و میلانى در مشهد مخابره شده است و مقدارى هم براى آقاى شریعتمدارى

سپهبد نصیرى

تیمسار ریاست ساواک مقرر فرمودند به اداره کل سوم فرستاده شود

در پرونده سیدمحمدرضا گلپایگانى بایگانى شود

4/4