برکناری رئیس امنیه قائن به دستور رضاشاه به خاطر قصور در اجرای کشف حجاب


1611 بازدید


برکناری رئیس امنیه قائن به دستور رضاشاه به خاطر قصور در اجرای کشف حجاب