صورت مجلس


2049 بازدید

صورت مجلس
ساعت 10 صبح روز 27/7/46 بر حسب تقاضاى شماره 2903/5 - 25/7/46 اداره شهربانى و دعوتنامه شماره 2743/21 - 25/7/46 ساواک قم کمیته اطلاعاتى بمنظور محو شعارهاى نوشته شده در مدارس فیضیه و دارالشفا که ساواک قم طى شماره 2679/21-22/7/46 محو شعارها را از شهربانى خواستار شده بود در دفتر سرکار سرهنگ ستاد مهران ریاست ساواک قم بمنظور همآهنگ نمودن تصمیمات تشکیل و آقاى رئیس شهربانى ابتداء اظهار داشت که تقاضاى شهربانى براى تشکیل کمیسیون از این‏نظر بوده که اقدامات شهربانى همآهنگ با نظریه آقایان باشد که در عمل اشکالاتى پیش نیاید آقاى رئیس ساواک توضیح دادند محو نمودن شعارهاى نوشته شده روى دیوارهاى مدارس مزبور از وظایف مأمورین شهربانى است و با در نظر گرفتن اینکه پنجشنبه و جمعه زوار زیاد است و این اقدام در انظار خوش‏آیند نیست لذا روز یکشنبه ساعت 9 صبح یا 4 بعدازظهر این عمل انجام گردد و هزینه آن (پمپ و رنگ) بعهده ساواک خواهد بودرئیس ساواک قم

سرهنگ ستاد مهران

کفیل شهربانى قم فرمانده هنگ ژاندارمرى قم

سرهنگ 2 درخشانفر سرهنگ وقار