خرید 30 هزار فرانک ملحفه از فرانسه برای همسر آموزگار!


1380 بازدید

خرید 30 هزار فرانک ملحفه از فرانسه برای همسر آموزگار!
در سند زیر ساواک به گوشه‌هائی از ولخرجی‌های جمشید آموزگار تأکید دارد.