سفارش فرح برای نصب تصویرش در اطاق اطفال


1505 بازدید
فرح پهلوی

تیرماه 1347 یکی از موضوعات رد وبدل شده بین دفتر مخصوص فرح و وزیر فرهنگ و هنر، سفارش ملکه برای انتخاب تصویری از خودش جهت نصب در اتاق کودکان است. او پس از پسندیدن چند تابلوی نقاشی‌شده چهره‌اش که به او هدیه شده، به پیشکار مخصوصش دستور داده بود با وزارت فرهنگ و هنر مکاتبه کند تا آنها یکی از این تصاویر را چاپ و در اطاق اطفال در سطح کشور نصب کنند. آنچه می‌بینید دو سند مربوط به این پیگیری‌ها است.

سند اول: نامه پیشکار فرح به وزیر فرهنگ و هنر

جناب آقای پهلبد وزیر محترم فرهنگ و هنر

علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران فرمودند باستحضار عالی برسانم که چند قطعه عکس نقاشی‌شده به پیشگاه مبارکشان تقدیم گردیده است و در نظر دارند از روی این عکسها تعدادی چاپ شده و در اطاقهای مخصوص اطفال پس از قاب گرفتن نصب شود. یک قطعه از عکسهای مورد بحث را مرحمت و مقرر فرمودند حضور جنابعالی تقدیم کنم و تمنا نمایم امر فرمائید بطور نمونه توسط سرویس عکاسی وزارت فرهنگ و هنر یک قطعه از روی آن چاپ نموده و ارسال دارند که بنظر مبارکشان برسد.

در اجرای اوامر مبارک یک قطعه عکس مذکور به پیوست تقدیم می‌گردد. تمنا دارم امر فرمائید با نمونه‌ای که از روی آن چاپ خواهد شد ارسال دارند که از لحاظ پیشگاه مبارکشان بگذرد.

پیشکار علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران. فضل‌الله نبیل

 

سند دوم: نامه وزیر فرهنگ و هنر به پیشکار فرح

جناب آقای فضل‌الله نبیل پیشکار علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران

عطف بنامه شماره 2613 مورخ 15/4/47 به پیوست یک قطعه تصویر نقاشی‌شده که حسب‌الامر مبارک علیاحضرت شهبانوی ایران برای تهیه نمونه چاپی آن بوزارت فرهنگ و هنر ارسال داشته بودند بانضمام نمونه چاپی آن مسترد میگردد که از لحاظ پیشگاه مبارک علیاحضرت شهبانوی ایران بگذرد. البته در صورتیکه امر فرمایند که تصاویر مورد نظر بچاپ برسد چاپخانه وزارت فرهنگ و هنر دقت لازم را بکار خواهد برد که رنگهای آن بهتر چاپ شود و تصاویر چاپی از لحاظ رنگ‌آمیزی با اصل نقاشیها کاملا تطبیق نماید.

وزیر فرهنگ و هنر. مهرداد پهلبد


سفارش فرح برای نصب تصویرش در اطاق اطفال