اخاذی مالیاتی در عصر پهلوی اول


1580 بازدید

اخاذی مالیاتی در عصر پهلوی اولسند یک
شکایات اهالی آب سرد جهرم از تعدیات محمد حسین صادقی مالک آن منطقه در مورد مالیات درختِ انجیر


سند دو

سند سه

سند چهار

سند پنج

سند شش

سند شش