اخاذی مالیاتی در عصر پهلوی اول


1547 بازدید

اخاذی مالیاتی در عصر پهلوی اول
شکایات اهالی آب سرد جهرم از تعدیات محمد حسین صادقی مالک آن منطقه در مورد مالیات درختِ انجیر


سند دو

سند سه

سند چهار

سند پنج

سند شش

سند شش