عدم صلاحیت فرمانداری نظامی در رسیدگی به پرونده طیب


1486 بازدید

عدم صلاحیت فرمانداری نظامی در رسیدگی به پرونده طیب


از بازپرسى شعبه 4 دادسراى فرماندارى نظامى تهران

به ریاست دادسراى فرماندارى نظامىغیرنظامیان طیب حاج رضایى و محمد اسماعیل رضایى متهم هستند به ایجاد بلوا و آشوب و تحریک اهالى به جنگ و قتال به یک دیگر چون رسیدگى به این اتهام طبق قانون تشکیل سازمان امنیت مصوب 1335 در صلاحیت دادگاههاى دائمى نظامى است قرار عدم صلاحیت رسیدگى بازپرسى دادسراى فرماندارى نظامى را به اعتبار شایستگى دادرسى ارتش صادر و اعلام مى‏دارد. بازپرس شعبه 4دادسراى فرماندارى‏نظامى‏تهران سرهنگ 2 گلچین

12/4/1342

با توجه به محتویات پرونده چون ارتکاب جرم از طرف طیب حاج رضایى و محمداسماعیل رضایى مسلم و عملشان منطبق باماده 70 قانون مجازات عمومى است که رسیدگى به آن در صلاحیت دادگاههاى دائمى نظامى مى‏باشد با قرار عدم صلاحیت صادره بازپرسى شعبه 4 دادسراى فرماندارى نظامى موافقت مى‏شود پرونده به دادستانى ارتش فرستاده شود.

دادستان فرماندارى نظامى تهران سرهنگ ستاد قانع