فعالیتهای جمشید آموزگار


2150 بازدید

فعالیتهای جمشید آموزگار
موضوع : جمشید آموزگار شماره عطف : 16372/824 ـ 29/8/41گیرنده : ریاست اداره مستقل هشتم

شماره : 25385/321 تاریخ 12/9/41نامبرده بالا سوابقى بشرح زیر دارد لیکن مضره نیست.

از طرف مدیر کل اداره سوم. ب ـ امجدى 11/9/41

1ـ اطلاعیه رسیده در سال 37 حاکى است که دکتر جمشید آموزگار معاون پارلمانى وزارت بهدارى با دکتر صالح وزیر سابق بهدارى روابط نزدیک داشته و گزارشات و جریانات وزارت بهدارى را باطلاع ایشان میرسانده است.

2ـ برابر اطلاع رسیده در سال 39 مشارالیه در نظر داشته است که حزب سومى تشکیل داده و در این‏باره از مهندس طالقانى راهنمائى میگرفته و منظورش این بوده کلیه افراد حزب از اشخاص تحصیل کرده امریکائى نباشد و افراد دیگر نیز عضویت داشته باشند.

3ـ در جلسات هفتگى حزب حمایت ملى با حضور افراد حزب سوسیالیست شرکت مینموده است . ضمنا همسر شخص مزبور یک بانوى خارجى (اطریشى یا آلمانى) بوده که بزبانهاى فارسى. انگلیسى. فرانسه. آلمانى بخوبى آشنائى دارد.

اقدام کننده . کمانگر

رئیس بخش . کامیاب.

رئیس اداره. شریف مربوط به حبیب‏اللّه‏ آموزگار است. 8/6/52