اختلاف‌افکنی انگلیس در روابط ایران و اعراب


2087 بازدید

ترجمه از جریده البلاغ نمره 3307 مورخه 29 نوامبر 1933
اجتماع زبی (دوبی‌) در خلیج فارس

طهران 28 نوامبر ـ مخبر مخصوص البلاغ اطلاع می‌دهد:
برطبق اطلاعاتی که به مقامات رسمی ایران رسیده دولت انگلیس در نظر گرفته است که مجمعی از نمایندگان امرای عرب در خلیج‌فارس تشکیل دهد و مقصود از تشکیل مجمع مزبور این است که امرای مزبور با دعاوی دولت ایران نسبت به جزایری که بین دولتین ایران و انگلیس مورد اختلاف است معارضه نمایند.


اختلاف‌افکنی انگلیس در روابط ایران و اعراب