لایحه مصونیت مستشاران نظامی آمریکا


1430 بازدید

شماره : 29786/322استقلال قضایی؟تاریخ : 1/9/42
موضوع : لایحه مصونیت مستشاران نظامی آمریکا
 
بهطوری که آن ساواک تاکنون از طریق جراید و رادیو اطلاع یافتهاند اخیراً از طرف مجلس شورای ملی لایحهای تحت عنوان مصونیت مستشاران نظامی آمریکا به تصویب رسید. انعکاس اقدام مزبور در بین مردم موجب سوء تعبیراتی گردید و بهانة تازهای هم برای تبلیغات منفی به دست افراد ناراحت وابسته به احزاب و دستجات سیاسی و عدهای از روحانیون مخالف دولت دارد ]داد[. با اینکه توضیحات جناب آقای نخست وزیر در مجلس و انتشار آن از رادیو تا حدودی موضوع را برای مردم تفهیم نمود. معهذا اطلاعاتی از تهران و بعضی از شهرستانها رسیده که دستجات مخالف در صددند این موضوع را مستمسک قرار داده و موجبات بدبینی طبقات مختلف مردم را فراهم نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند بهمنظور روشن شدن اذهان عمومی به نحوی تفهیم گردد که موضوع وسیله افراد ناراحت بهانه شده و به کلی آن را تغییر شکل دادهاند. این جریان در کشورهایی مثل فرانسه ـ ترکیه و پاکستان که قوانین بینالمللی حکمفرماست به مرحله اجرا درآمده و دلالت به عدم وطنپرستی آنان نمینماید. چنانچه لایحه مزبور برخلاف استقلال کشورها بود آیا سازمان ملل میتوانست معاهده وین را تصویب نماید؟ و آیا ملت انگلستان زیر بار قوانینی میرفت که برخلاف حاکمیت بود؟ در هر حال مردم باید هوشیار باشند که ستون پنجم چه اعمالی در مملکت ما انجام میدهد.