کتاب آن دیگری منتشر شد


1707 بازدید

کتاب آن دیگری منتشر شد

ایرنا، این اثر داستان - خاطره هایی سه گانه از گروه های آماد، پشتیبانی و تدارکات در دوران هشت سال دفاع مقدس را روایت می کند.

ستاره شب، آن دیگری و نفس عنوان فصل ها و بخش های مختلف این کتاب را تشکیل می دهد.

آن دیگری خاطره- داستان دوم این کتاب است که از زاویه دید ناصر؛ سربازی که در خط مقدم و به رزمندگان تدارکات می رساند را حکایت می کند.

آخرین بخش این کتاب نَفَس نام گرفته است که داستانی واقعی را از امدادگران جنگ بازگو می کند.

این اثر با شمارگان چهار هزار نسخه در 54 صفحه و به بهای 400تومان از سوی انتشارات سوره سبز، منتشر شده است.


ایرنا