کودکستان و دبستان اسرائیلی‌ها در ایران


2176 بازدید

کودکستان و دبستان اسرائیلی‌ها در ایران
اداره دفتر روابط بین‌المللی
شمره 42728/767
تاریخ 3/9/53
وزارت آموزش و پرورش
کودکستان و دبستان اسرائیلیها
بدین وسیله به اطلاع می‌رساند: کلیه مدارس و مؤسسات خارجی که در ایران فعالیت دارند باید طبق مقررات امتیاز یا اجازه رسمی تحصیل نمایند. چون طبق گزارش کارشناس این دفتر آن مدرسه فاقد اجازه رسمی می‌باشد خواهشمند است از طریق وزارت امور خارجه نسبت به کسب اجازه لازم اقدام فرمایید.
مدیرکل دفتر روابط بین‌الملل
مریم دفتری