درخواست تیمورتاش برای بازگشت به طهران


1515 بازدید

درخواست تیمورتاش برای بازگشت به طهران
طهران دفتر مخصوص شاهنشاهی

تلگراف [شماره] 508 [را] توسط قونسول [ایران که به شهر] روستوف در راه [آورد و به دستم رساند] و [تلگراف شماره] 507 [را] در بادکوبه زیارت [کردم]. لازم میدانم مراتب ذیل را به عرض خاکپای مبارک همایونی ارواحنا فداه برساند. اولا بعد از ورود مسکو با جانشین کمیسر خارجه کاراخان ملاقات حاصل شد ابتدا میگفت دولت شوروی عدم تعقیب مذاکرات را در مسکو علامت قطع مذاکرات میداند و به سفیر روسیه دستورالعمل داده شده [که موضوع را] همینطور به دولت ایران بگوید. جواباً مشکلات را در ندادن جواب عاجل تقویت کردم و قانع کردم که این اظهار دولت شوروی مقبول نیست. بعلاوه مشارالیه میگفت که در طهران نباید تصور شود که نبودن چیچرین در مسکو باعث تعویق مذاکره با دولت شوروی خواهد شد. نظر دولت تغییر نمیکند. بعد از این مذاکرات مخصوصاً در حرکت از مسکو تعجیل کردم. بالنتیجه اظهارات-- اهمیت ندارد مسکو قانع است. ثانیاً اگر امر مطاع مبارک در مراجعت بنده به مسکو برای تعقیب مذاکرات و اتمام کارها است ممکن است از طهران مراجعت کنم ولی برای عرض راپرتها به خاکپای مبارک همایونی ارواحنا فداه و تعیین تکلیف کارها با دولت اجازه میخواهم به طهران بیایم بعد از تعیین تکلیف کارها برمیگردم و الا معطل بودن بنده در مسکو برای پیشرفت کارها و ملاحظات عدیده مضر بوده آمدن طهران لازم است. تکراراً جسارت میکنم که با اوضاع حاضر معطلی بنده در مسکو چز ضرر نتیجه[ای] ندارد بعلاوه جنبه اقتصادی مأموریت بنده با عدم موافقت وزارت مالیه خراب و تا حال -- هفت هزار تومان از خودم خرج راه کردهام و فعلاً فاقد موجبات مراجعت مسکو هستم متمنی است مراتب را بهعرض خاکپای مبارک همایونی رسانده جواب مرحمت فرمائید تا شنبه که کشتی حرکت میکند بادکوبه منتظر جوابم 75 تیمورتاش.

[خطچینها و خط زیر کلمات، نشانه عدم کشف یا تردید مأمور رمز است]