حضور روسای ادارات و کارمندان آموزش و پرورش نیشابور در تظاهرات ضد دولتی


1709 بازدید

حضور روسای ادارات و کارمندان آموزش و پرورش نیشابور در تظاهرات ضد دولتی
موضوع : تظاهرات ضد ملىبرابر گزارش ناحیه ژاندارمرى خراسان : در تظاهرات ضد ملى و میهنى که در شهرستان نیشابور تشکیل گردیده اکثر روساى ادارات و مسئولین و کارمندان عالیرتبه آن شهرستان شرکت داشته‏اند از جمله کارمندان و قضات دادگسترى که خود آنان برابر مقررات باید متخلفین را مجازات نمایند در اینگونه تظاهرات شرکت و باعث تشویق محرکین و افراطیون میگردند.

علیهذا بدینوسیله یک قطعه عکس که در موقع سخنرانى یکى از روحانیون مخالف بنام نجفى که مشغول سخنرانى ضد میهنى میباشد و آقایان بهمنش دادستان و دانش‏طلب رئیس دادگسترى نیشابور و عده‏اى از کارمندان دادگسترى در آن شرکت دارند و دادستان و رئیس دادگاه با شماره‏هاى 1 و 2 مشخص شده‏اند بپیوست فرستاده میشود.

ف ـ ژ ـ ک ـ ش. سپهبد احمدعلى محققى

از سوى سرتیپ سوادکوهى

محترما در صورت تصویب وزیر دادگسترى در جریان امر قرار گیرد. 6/10