ارائه کمک دربار به ثابت پاسال

به پاس کمکهای سابق (!)


تهیه و شرح سند از حمید قدس
989 بازدید
پهلوی دوم امور اقتصادی حبیب ثابت پاسال بازار

در سند پیش رو گزارش ساواک درباره کمک دربار شاه به ثابت پاسال را ملاحظه می کنید:

 


متن سند به شرح زیر است: 

شماره‌: 718/ن ـ 300 تاریخ : 42/9/25

موضوع : محافل اقتصادی

یکی از بازرگانان بازار می‌گفت در محافل اقتصادی تهران چنین شهرت دارد که در دوره زمامداری آقای علم امور مربوط به اقتصاد کشور طبق نظر و به نفع حبیب ثابت پاسال تنظیم و اجرا می‌شود و علت آن هم این است در زمان حکومت مصدق موقعی که ملکه مادر و عده‌ای از خاندان جلیل سلطنت در اثر فشار حکومت وقت از ایران خارج شده و به امریکا رفته بودند در آن کشور مورد بی‌مهری کارکنان سفارت ایران قرار گرفته ولی حبیب ثابت پاسال که آن موقع در امریکا دارای زندگی مجللی بوده اعضای خانواده سلطنتی را به منزل خود برده و از آنان پذیرایی کامل نموده است و اکنون که کلیه قدرت‌های کشور در دربار متمرکز شده به پاس کمک‌های سابق‌، وزارت اقتصاد به دستور دربار شاهنشاهی به نفع ثابت پاسال قدمهای متعددی برداشته و در موقع منع ورود روغن ماشین یک قلم 24 میلیون تومان به حبیب ثابت پاسال سود رسانیده است‌.

در پرونده حبیب ثابت پاسال بایگانی شود

بخش 322

آقای کمالی‌... 26/9


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
به پاس کمکهای سابق (!)